Algemene voorwaarden abonnementen
Art.1 De periode van inschrijving wordt steeds stilzwijgend verlengd met een maand, behoudens opzegging gedaan uiterlijk een volle
kalendermaand vóór het verstrijken van een overeengekomen periode. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels invulling
van een mutatieformulier van AviFit Panningen.
Art.2 Na opzegging van jouw lidmaatschap kun je geen aanspraak maken op eerder betaalde registratiekosten/inschrijfgeld,
Vooruitbetalingen, niet opgenomen sportdagen of enige andere tegoeden.
Art.3 Het abonnement welke een lid verschuldigd is kan eenzijdig door AviFit Panningen worden aangepast, afhankelijk van o.a.
kostprijsfactoren. Een lid heeft het recht de overeenkomst binnen een maand na afloop van de laatste overeenkomen termijn op
te zeggen, indien een lid het gewijzigde abonnement niet wenst te accepteren.
Art.4 AviFit Panningen hanteert bij abonnement perioden van 1 maand. Het abonnementsgeld wordt minimaal 2 weken voor ingang
van de volgende periode middels automatische incasso voldaan.
Art.5 Het abonnement kan niet tijdelijk worden stopgezet wegens ziekte, vakantie of enige andere reden.
Art.6 Er bestaat een mogelijkheid tot inhalen van maximaal 1 training/behandeling per betalingsperiode. Dit dient in overleg met een
medewerkster van AviFit Panningen te geschieden. Hierbij geldt: minimaal 48 uur v.t.v. afmelden (anders vervalt de training/
behandeling) en inhalen alleen mogelijk binnen dezelfde betalingsperiode.
Art.7 Je dient 15 tot 30 minuten voor aanvang van de training/behandeling aanwezig te zijn. (i.v.m. evt. omkleden, wegen, enz.) De tijd
die je te laat bent gaat ten koste van jouw eigen trainings/behandeltijd!
Art.9 Lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Het is niet toegestaan jouw toegangsbewijs aan derden
ter beschikbaar te stellen.
Art.10 AviFit Panningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsels ontstaan tijdens de training of verblijf bij AviFit
Panningen.
Art.11 AviFit Panningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen.
Art.12 De openingstijden worden door AviFit Panningen vastgesteld. Het lid zal zich in verband met het algemene karakter van onderricht
individueel daarna moeten richten. Met persoonlijke voorkeur kan geen rekening worden gehouden.
Art.13 AviFit Panningen is tijdens officiële zon en (bijzondere) feestdagen gesloten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of
teruggave van abonnementsgeld. Tijdens de vakanties geldt een aangepast rooster. Dit wordt tijdig bekend gemaakt.
Art.14 Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. AviFit Panningen behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke
schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave
van enige betaling.
Art.15 AviFit Panningen behoudt zich eveneens het recht voor om zonder opgaaf van redenen personen te weigeren c.q. het abonnement
te beëindigen.
Art.16 Het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat
kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van
bepaalde takken van behandelingen/sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg) schade die ten gevolge van
de oefening van behandeling/sport kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal het lid AviFit Panningen vrijwaren voor
aanspraken van derden ten deze.

Huisregels:
1. Bij gebruik van toestellen is een handdoek verplicht.
2. Schoenen met afgevende zolen en buitenschoenen zijn niet toegestaan.
3. Het is verplicht correcte kleding te dragen.
4. Maak het apparaat waarop je transpiratie achterlaat, met jouw handdoek schoon voor leden die na jou komen.
5. Gebruik geen alcohol voor en tijdens het sporten. Roken is bij AviFit Panningen niet toegestaan.